Waar staan wij voor

Een huiselijke sfeer, persoonlijke bejegening, regie over eigen leven, zeggenschap, maatwerk, betrokkenheid van het bestaande netwerk en integratie in de samenleving.
Dit zijn niet zomaar kreten, dit is onze opdracht!

Met onze kleinschalige woonvoorziening willen we voor bewoners een (eigen) plek creëren waar ze zo zelfstandig mogelijk, middels het bieden van zorg op maat, een veilig, gezellig, vertrouwd en geborgen thuis vinden.
Een thuis, waar ze met elkaar en met ondersteuning van de zorgverleners hun ontwikkelkansen ten volle kunnen benutten. Wij willen een plek realiseren waar zij in harmonie en gezondheid met elkaar kunnen samenleven.

We willen bewoners in staat stellen om zich te ontwikkelen in o.a. boodschappen doen, eten koken, ADL activiteiten, opbouwen en onderhouden van sociale contacten etc. maar we kunnen deze taken daar waar nodig ook overnemen.
Voor de één kan dit betekenen blijven wonen binnen de mogelijkheden die De Reidhin biedt, voor de ander kan dit leiden tot een “zelfstandiger” vorm van wonen.

Om goede, passende zorg te garanderen moet de zorg worden geleverd door een team van professionele begeleiders. Het team werkt zelfstandig, aangestuurd door de zorgaanbieder/leidinggevende.
De begeleiding is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van de bewoners. Begeleiders werkzaam op De Reidhin zijn betrokken en verantwoordelijk en hebben allemaal een passende opleiding genoten op MBO 3/4 of HBO niveau.
2 begeleiders zijn daarnaast BIG geregistreerd. Begeleiders en leidinggevende zijn BHV geschoold en volgen jaarlijks de herhalingsscholing.
De zorgaanbieder faciliteert in ontwikkeling en de nodige scholing van begeleiders.
De Reidhin biedt ook een plek aan stagiaires/leerlingen in de zorg.

Aan De Reidhin is via ’s Heeren Loo een GZ Psycholoog verbonden.
Bij aanvang wonen wordt er voor bewoners een behandelindicatie aangevraagd, zodat deze indien nodig kan worden ingezet voor diagnostiek, therapie of behandeling.
De GZ psycholoog is betrokken bij het opstellen en evalueren van het ondersteuningsplan en heeft daarnaast een adviserende rol richting het team. Elke bewoner heeft binnen het team van medewerkers een vaste persoonlijk begeleider (pb’er).

De individuele zorg wordt geboden aan de hand van het ondersteuningsplan en er vinden regelmatig evaluaties plaats. De doelen, beschreven in het ondersteuningsplan worden periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van het elektronisch cliëntensysteem Zilliz voor rapportage, overdracht en dossiervorming.

Zoveel mogelijk leven binnen de mogelijkheden, zonder daarbij (alleen) afhankelijk te zijn van begeleiding en naasten. Aandachtpunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van ‘groepsgeest’. Door het wonen in een kleinschalige woonvoorziening is het voor bewoners mogelijk om een eigen plek te creëren waar ze met respect voor hun beperking een veilig, gezellig en geborgen thuis vinden.
Dit alles stelt ze in staat een zo normaal mogelijk leven te leiden.
Ook worden bewoners gestimuleerd te integreren in de buurt en het dorp Hurdegaryp. (meedoen aan activiteiten, bezoeken sportschool etc.) Overdag gaan bewoners naar de dagbesteding of beschutte werkplek. Eenmaal thuis helpen ze o.a. mee met de dagelijkse huishoudelijke taken, wordt er gezamenlijk gekookt en is er tijd voor ontspanning.
De taken staan beschreven zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze wordt verwacht.
Buiten de rituelen van alledag kunnen er ook gemeenschappelijke activiteiten worden georganiseerd, waaraan bewoners (vrijwillig)
deel kunnen nemen.

Bewoners kunnen altijd bezoek ontvangen. Voorwaarde is dat het in overleg gaat met de begeleiding.
Bezoek blijft niet overnachten op De Reidhin.

Sociale Media is onderdeel van de maatschappij en daarmee ook een belangrijk onderdeel in het leven van onze bewoners. De Reidhin heeft haar eigen beleid op (sociale) media voor bewoners en medewerkers. (opgesteld naar een voorbeeld van “Samen Mediawijs” en de bijbehorende Toolkit van ’s Heeren Loo) Indien nodig en/of gewenst, zullen er op maat afspraken worden gemaakt over het gebruik van sociale media. De afspraken worden beschreven in het ondersteuningsplan. Op De Reidhin is een aandachtsfunctionaris Sociale Media aanwezig, die samen met de bewoners het gebruik van Sociale Media en alles wat daarbij komt kijken, bespreekt in het periodieke bewoners overleg en terugkoppelt richting het team.

De zorg en begeleiding worden uitgevoerd door een professioneel team dat werkt volgens de kwaliteitseisen van: “Kwaliteit Laat Je Zien” De zorgaanbieder is in het bezit van dit kwaliteitscertificaat van de brancheorganisatie LFZ (Landelijke Federatie Zorg).
Er is een kwaliteitshandboek/werkbeschrijving, waarin alle doestellingen, beleidsregels, afspraken, protocollen, procedures, scholing werknemers, acties e.d. zijn opgenomen.
Elk jaar wordt er een jaarverslag opgesteld, dit jaarverslag is een kwaliteitstoetsing.
Er vindt eens in de 3 jaar een audit plaats.

De kwaliteit van bestaan van de individuele bewoners staat centraal. Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding is dus maatwerk en moet aansluiten bij de individuele zorgbehoeften op alle terreinen. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk en emotioneel welzijn. Aandacht moet er ook zijn voor interpersoonlijke relaties, meedoen in de maatschappij, het recht op privacy en waar mogelijk, het voeren van eigen regie.

Goede kwaliteit van de zorg is alleen mogelijk als er een goede samenwerking is tussen de bewoner, ouder/vertegenwoordiger en begeleiding. Duidelijke communicatie over de wederzijdse verwachtingen geeft de bewoner houvast. De persoonlijk begeleider vervult hierin een sleutelrol. Hoe korter de lijnen hoe beter de zorg, ervaren wij. Er vindt regelmatig overleg plaats en de werkzaamheden worden getoetst aan de visie en missie.

Medezeggenschap: er is eens per 3 maanden een bewonersoverleg (inspraakmoment) en eens per jaar vindt er een tevredenheidsmeting plaats.